Kartläggning och utredning

Behöver din/er verksamhet tillfällig hjälp med kartläggning och utredning? Jiloba genomför kartläggningar och utredningar och sammanställer till en rapport som ger underlag och verksamhetsnära användbarhet.
Tidigare utredande uppdrag har bland annat varit att arbeta fram beslutsstöd för skola, socialtjänst och idrottsföreningar för akuta situationer vid risk för självmord, självmordsförsök och vid inträffat självmord. Att undersöka hälso- och sjukvårdens arbete med suicidprevention som en del i kunskapsstyrd vård, har varit ett annat uppdrag.